2001


A. Spektors
Latviešu valodas datorfonda izveide
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 74, 2001
PDF, BibTeX